Charlottenlund: 53 84 50 04
Frederiksberg: 53 78 50 04
Torvehallerne: 53 50 50 04
Waterfront: 53 77 50 04
Kontor: 20 68 84 27

Teriyaki

12,00 kr. inkl. moms

Chili Mayo

12,00 kr. inkl. moms

Goma

12,00 kr. inkl. moms

Champagne Creme

12,00 kr. inkl. moms

Red hot chili

12,00 kr. inkl. moms

Soya

5,00 kr. inkl. moms

Ris

29,00 kr. inkl. moms